NieuwsNieuw initiatief voor veiligheid en verdediging van de Europese Unie

Geplaatst 5 nov. 2020 23:47 door Jan Wind   [ 9 nov. 2020 02:14 bijgewerkt ]

Het veiligheids- en verdedigingsvermogen van de EU moet worden versterkt. Daarover is veel te doen in Nederland en Europa. Multilaterale defensiesamenwerking verliep de afgelopen decennia moeizaam. Om een nieuwe impuls te geven aan versterking van de veiligheid en defensie van de Europese Unie heeft het in 15 landen vertegenwoordigde EuroDéfense-netwerk een voorstel naar Brussel gestuurd. 

Het gaat bij Europese veiligheid niet langer uitsluitend om militaire dreigingen en om verdediging van territorium van een lidstaat. Er zijn veel nieuwe dreigingen en ontwikkelingen die de meeste individuele lidstaten niet aan kunnen. Het gaat om verschillende, vaak hybride bedreigingen, zoals misinformatie, illegale migratiestromen, cyberaanvallen, terrorisme en conflicten in grensregio’s. Europa is een wereldspeler van formaat die zich meer moet inspannen om zowel haar grondgebied, haar burgers als de Europese normen en waarden te beschermen.

Wat houdt het nieuwe voorstel in?
  1. Een permanente, beperkte maar hoogkwalitatieve EU-interventiecapaciteit voor directe actie in geval van crisis, mede ter overbrugging van de tijd die nodig is om de capaciteiten van lidstaten in te zetten. Dit kunnen bewapende eenheden zijn, maar bijvoorbeeld ook cyber-eenheden. Personeel van deze eenheden is in dienst van de EU en complementair aan nationale defensie capaciteiten.

  2. Het op EU-niveau ontwikkelen van aanvullende defensiemiddelen die het vermogen van de meeste lidstaten te boven gaan, zowel op nieuwe technologiegebieden als voor kostbare conventionele systemen.

  3. Snelle en effectievere EU-besluitvorming in crisissituaties door een EU veiligheidsraad.

  4. Versterken van de EU-commandostructuur om leiding te kunnen geven aan de eigen EU-eenheden, de eenheden van Lidstaten en ook aan een EU-bijdrage in NAVO verband.
Daarbij moeten de lidstaten beseffen dat “alles zelf kunnen” niet meer mogelijk en noodzakelijk is. De meeste Europese landen kunnen dat nu ook niet. Uitgangspunt is vrijwilligheid: Iedere lidstaat kan zelf blijven bepalen welke defensie capaciteiten zij nodig acht voor de eigen verdediging en welke deel daarvan zij wil toezeggen in EU verband.

De nieuwe EU defensiecapaciteit kan als eerste snel in crisissituaties optreden. Vervolgens kunnen capaciteiten van lidstaten worden ingezet. Die zullen tevoren moeten zijn toegezegd. Dit systeem doet geen afbreuk aan nationale of Navo verplichtingen.

De voorstellen van Eurodefense sluiten goed aan bij recente ontwikkelingen in Nederland. Het rapport van de AIV en de Defensievisie 2035 wijzen ook op de noodzaak tot specialisatie en meer Europese samenwerking. Het Eurodefense initiatief kan een goede bijdrage zijn om dit beter te effectueren en in de 27 lidstaten te stimuleren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Jan Wind: E: jan.wind@eurodefense.nl of T: 06-2350 2003

Download hieronder het rapport (Engels en Frans) en een uittreksel (Engels en Nederlands):

New initiative for security and defence of the European Union

Geplaatst 5 nov. 2020 12:49 door Jan Wind   [ 9 nov. 2020 02:39 bijgewerkt ]

The security and defence capabilities of the EU should be strengthened. There is a growing Europe wide support for a more effective defence and better cooperation. However, multilateral defence cooperation in past decades was difficult. To give new impetus to strengthening the security and de
fence of the EU, the EURODEFENSE Network, represented in 15 countries, has sent a practical proposal to the president of the European Commission, the president of the European Council and the president of the European Parliament. 

European security is no longer just about military threats and the defence of territory of a member state. There are many new threats and developments that most individual Member States are unable to cope with. These involve various, often hybrid, threats such as cyberattacks, des-information, human trafficking, illegal immigration, terrorism, trade restrictions and conflicts in border regions. The last decades, Europe also has grown to be a major global player. Therefore, it is only logical to step up efforts to protect and defend the European standards and    values as well as its territory and citizens. 

What is the policy proposal about?

1. A permanent, limited, but high-quality EU intervention capacity for direct action in case of crisis. Also to bridge the gap until member state capabilities become available. This intervention capacity can comprise armed forces, but for instance also cyber units. The staff of these permanent EU units is complementary to national capabilities and paid by the EU.

2. Developing additional capabilities beyond the capacity of most countries. Both in new technology areas as well as for capital-intensive conventional capabilities.

3. Improving fast EU decision-making by a EU security council in crisis situations.

4. Strengthening the EU command structure to effectively lead EU units, units of member states and also a EU contribution to NATO.

Nations will have to understand that “being capable to do everything yourself” is no longer always possible and necessary. Nowadays, most European countries are unable to do that anyway. The point of departure is strictly voluntary participation: Each member state can still determine which defence capabilities it deems necessary for its own defence. 

Once established, the relatively small European defence organization could act quickly in crisis situations. As next step capabilities of member states could be engaged. These should be pre-committed to the EU. This does not affect a Member state’s own sovereignty nor their NATO obligations. 

For more information please contact Mr. Jan Wind: E: jan.wind@eurodefense.nl or : +31 6 2350 2003

Download the full proposal (English and French) and a summary (English and Dutch) below.                                    

Hans Goslinga in Trouw: zo vanzelfsprekend was het niet dat de Amerikanen ons vorige eeuw te hulp kwamen

Geplaatst 12 jul. 2020 13:59 door Bart B   [ 12 jul. 2020 14:00 bijgewerkt ]

25 jaar na de val van Srebrenica kijkt Hans Goslinga terug op de lessen die uit deze tragedie kunnen worden getrokken. Merkel: Nationalism and egoism must never have a chance ag… | Flickr
De vierhonderd Nederlandse militairen misten destijds de steun van een machtig land waardoor zij op zichzelf werden teruggeworpen, met alle gevolgen van dien.
Ook in de hedendaagse wereld is de hulp van onze Amerikaanse bondgenoten geen vanzelfsprekendheid. 
Voor het geval dat ditmaal Europa op een zelfde manier op zichzelf wordt teruggeworpen, dan verdient Angela Merkel's idee om een Europees leger te vormen navolging.
Lees de volledige column van Hans Goslinga op www.trouw.nl/

Interview met Ron Keller over Nederlands-Russische betrekkingen

Geplaatst 16 jun. 2020 03:51 door Bart B   [ 12 jul. 2020 13:24 bijgewerkt ]

Wat voor houding moet Nederland zich aanmeten richting Rusland? 
In een recent interview
maakt voormalig ambassadeur in Rusland en EuroDéfense lid Ron Keller het pleidooi om het land vooral niet uit de internationale rechtsorde te dwingen.  

''The international legal order can only exist if all powerful countries are prepared to commit themselves to it and, thereby, voluntarily choose to limit their own power.
So the mindset, "let's fight with the Russians just like in the Cold War," is not in our interest if that pushes Russia out of the international legal order.
A system in which all major powers, the US, China and Russia, feel at ease and comply with international agreements, protects a smaller country like the Netherlands par excellence.''

Lees het volledige interview op www.teerstrategy.com 

Leden in het nieuws: Ton van Loon bij WNL Haagse Lobby

Geplaatst 7 mei 2020 05:25 door Bart B   [ 7 mei 2020 05:29 bijgewerkt ]

Op maandag 4 mei was generaal bd. en EuroDéfense lid Ton van Loon te gast bij het NPO 1 radioprogramma Haagse Lobby om te praten over de bedreigingen voor de veiligheid 
van deze tijd. Van Loon betoogde stellig: ''Wij moeten Europees onze eigen broek gaan ophouden en dat mogen we in de NAVO doen, mijn stelling, als Europa zijn zaken niet op orde krijgt en zelf zorgt voor een eigen verantwoordelijkheid en een eigen invulling van die verantwoordelijkheid, dan gaat ook de NAVO dat zo niet trekken. De Amerikanen blijven niet oneindig betalen voor Europa en bovendien, wij hebben andere belangen'' 
De volledige discussie is te vinden op: NPO Radio 1
Eerder heeft Van Loon zijn visie op dergelijke veiligheidsvraagstukken ook al uiteengezet in een essay voor de Militaire Spectator 


Leden in het nieuws: Michiel Hijmans

Geplaatst 28 apr. 2020 08:24 door Bart B   [ 28 apr. 2020 08:28 bijgewerkt ]

EuroDéfense lid Michiel Hijmans behaalde in de laatste editie van het Nederlandse veteranenblad CheckPoint de voorpagina met een interview over zijn rol als commandant van de anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië. Het interview is terug te lezen in het digitaal archief van CheckPoint.

De Europese ''bonsai'' legers kunnen niet zomaar worden teruggesnoeid.

Geplaatst 16 apr. 2020 01:24 door Bart B   [ 16 apr. 2020 01:25 bijgewerkt ]

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik komt met een waarschuwing: de Coronacrisis zou een nog grotere last op overheidsbegrotingen kunnen leggen dan de financiële crisis van 2008.  Deze laatste crisis leidde tot een sterke krimp in de defensiebudgetten van Europese staten. De daaruit ontstaande legers werden ook wel ''bonsai-legers'' genoemd; miniatuurversies van echte legers. Hoewel deze strijdkrachten in elke militaire tak van sport vertegenwoordigt bleven, hebben zij hiervoor zwaar aan effectiviteit moeten inboetten. Omdat vele staten deze legers zagen als een uitdrukking van nationale soevereiniteit werden de bezuinigingen slechts beperkt gecoördineerd met andere Europese buren. Zij negeerden daarbij de belangrijke realiteit dat Europese strijdkrachten vandaag de dag enkel met partners op een zinvolle manier kunnen worden ingezet. Om de fouten van de laatste crisis te vermeiden dienen de Europese ministers van Defensie nu overeen te komen hoe men zich op de post-corona tijd kan voorbereiden.

 

Duitse SPD wilt een EU-strijdkracht bespreekbaar maken

Geplaatst 16 mrt. 2020 11:06 door Bart B   [ 16 mrt. 2020 11:58 bijgewerkt ]

De Duitse sociaaldemocraten, die zich op het gebied van defensie traditioneel terughoudend opstellen, hebben zich bereid getoond om het gesprek aan te gaan over een  EU strijdkracht. Het door hen aangeboden voorstel voorziet in een 1500 sterke troepenmacht, inzetbaar door een speciaal benoemd lid van de Europese Commissie. Met een snelle inzetbaarheid in crisissituaties zou deze eenheid de instituties van de EU sterken zonder de soevereiniteit van de lidstaten aan te tasten. Dominic Vogel en René Schulz van de Stiftung Wissenschaft und Politik weiden het voorstel uit. EuroDéfense Nederland werkt momenteel aan een voorstel dat veel overeenkomsten met dat van de SPD. Mocht u vragen hebben over dit voorstel, schroomt u dan niet om hier vragen over te stellen. Hiervoor staat het email adres eurodefense@eurodefense.nl tot uw beschikking
 
Photo credits: © European Union 2014 - European Parliament

Interview met EuroDéfense lid Ron Keller in Trouw - ‘Jaag de Russen niet nog verder de gordijnen in’

Geplaatst 19 feb. 2020 02:23 door Bart B   [ 19 feb. 2020 02:33 bijgewerkt ]

Op 15 februari 2020 zette Ron Keller, oud-ambassadeur en huidig lid van Euro Défense Nederland zijn gedachten uiteen over de Nederlandse strategie richting Rusland. 
De strekking luidt -''We zitten dus in een ongemakkelijke situatie. En die oplossen, en weer dialoog en samenwerking vinden, kan alleen maar door aan beide zijden over de eigen schaduw heen te stappen.” 

Lees het volledige artikel op www.trouw.nl 

Initiatiefnota Belhaj "Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen”

Geplaatst 7 jun. 2019 05:30 door Jan Wind   [ 7 jun. 2019 05:31 bijgewerkt ]

Op 11 april 2019 heeft mevrouw Salima Belhaj (Tweede Kamer, D66) een initiatiefnota ingediend over de toekomst van Europese defensiesamenwerking met als titel "Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen”. Deze nota wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken.

Omstreeks diezelfde datum heeft Eurodefense Nederland over hetzelfde onderwerp het paper "Europe’s security is EU's responsibility" gepubliceerd. U vindt ons paper via deze link.

Het Eurodefense paper stelt een meer communautaire aanpak voor dan de nota van mevrouw Belhaj en bepleit een kleinschalige start. Op basis van deze uitgangspunten hebben wij enkele vragen en opmerkingen over de initiatiefnota van mevrouw Belhaj geformuleerd.                                                                                                                                                                                                                Picture  Ssolbergj (Wikipedia Commons CC3.0)


1-10 of 28